0

Počet investičních fondů

0

Spokojenost klientů

0

Průměrný roční výnos

Investice

Na finančních trzích můžete libovolně investovat své úspory resp. vaše volné peněžní prostředky (individuálně nebo kolektivně) a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Bankovní i nebankovní finanční instituce poskytují na těchto trzích podporu pro obchody mezi investory, nabízejícími zde svůj volný finanční kapitál, a protistranami, které se o něj ucházejí. Investory můžete být i vy.

Just a hidden paragraph

Jak funguje investiční poradenství?

Osobní

 • Optimalizujeme stávající portfolio
 • Produkty vybereme nezávislé na bankách
 • Pomůžeme Vám vybrat vhodné investiční produkty
 • Přesně víte co se s penězi děje
 • Vývoj portfolia sledujete ve své klientské sekci

Privátní od 2,5 milionů Kč

 • Zaměření na růst majetku a Váš zisk
 • Portfolio zaměřené na rentu a dividendy
 • Transparentní náklady
 • Přesně víte do čeho investujete
 • V období propadu cen intenzivně komunikujeme a dokupujeme aktiva
 • Služba senior analytika

Firemní od 30 milionů Kč

 • Analýza makro, mikro prostředí
 • Analýza vnitřních zdrojů
 • Finanční analýza
 • Tvorba strategie
 • Implementace strategie

FKI fondy

fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou jedním z typů investičních fondů. Jsou specifické tím, že do nich mohou vstupovat pouze kvalifikovaní investoři, přičemž nezbytná kvalifikace je dvojí – finanční a intelektuální. Potenciální investoři musí do fondu vložit minimálně částku 125 000 EUR nebo ekvivalent a současně  prohlásit, že rozumí všem rizikům s investicí spojeným. Dále je také vyžadováno písemné potvrzení faktu, že daná investice odpovídá investorovu finančnímu zázemí, investičním cílům, znalostem a zkušenostem. Jsou to fondy jak pro právnické tak fyzické osoby a řídí se  § 272 zákona č. 240/2013 Sb.

Zjistit více

ETF fondy

ETF je anglickou zkratkou názvu Exchange Traded Fund, což přeloženo do češtiny znamená burzovně obchodovaný fond. Obchodník se však může setkat také s pojmy jako iShare, SPDR nebo indexová akcie. Tento typ fondů patří do skupiny investičních nástrojů, které umožňují snadnou diverzifikaci investováním do indexu podkladových aktiv v rámci jednoho fondu. Obchodník tak nekupuje pouze jeden typ instrumentu, ale koš finančních aktiv podle vlastního výběru, kterým jednoduše vyvažuje požadovaný výnos a riziko. Možnost přesně stanoveného výběru instrumentů a jejich vah ETF fondy postrádají, nicméně široká nabídka necelých tří tisíc existujících ETF fondů po celém světě poskytuje obchodníkovi dostatečně široký výběr k realizaci investice.

Zjistit více

Podílové fondy

Otevřené podílové fondy získávají od investorů peníze, za které jim vydají určitý počet podílových listů. Množství zakoupených podílových listů závisí na ceně podílového listu a výši poplatků. Cena podílového listu je určena čistým obchodním jměním (ČOJ) na jeden podílový list. Cena podílového listu se v čase mění. Pokud hodnota podílu stoupne, stoupne hodnota vámi držených podílových listů a dosahujete tak zisku (a naopak). Zisk podílového fondu, který se projevuje nárůstem ceny podílového listu, může být využit dvěma způsoby. První způsob je reinvestice – fond všechny své zisky používá pro další investování a hodnota podílového listu se neustále zvyšuje. Druhým způsobem je výplata dividendových výnosů – fond každý rok všechen svůj zisk vyplatí svým podílníkům a cenu podílového listu sníží na výchozí úroveň. Z důvodu jednodušší správy (a také z daňových důvodů) převažují fondy s reinvesticí zisku.

Zjistit více

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy se z pohledu rizikovosti řadí hned za fondy peněžního trhu. Jejich potenciál výnosu je vyšší, stejně tak je však vyšší i riziko, které investoři podstupují. Proto jsou určeny pro investory s delším investičním horizontem, který by měl dosahovat minimálně tří a více let. V případě, že investor zvažuje investici na delší dobu, lze dluhopisové fondy považovat za určitou „alternativu“ k peněžnímu trhu, který je naopak určen pro krátkodobější investice. Přestože jsou dluhopisy označovány jako spásný přístav, je nutné počítat s tím, že za určitých podmínek může být výkonnost dluhopisového trhu i záporná.

Zjistit více

Zlato

Investice do zlata je dlouhodobá a bezpečná. Jeho kupní síla se po staletí téměř nemění. V době obav z inflace a nejistoty ohledně krachů nejen států, ale celých měnových systémů, přináší Kiwi finance s.r.o. svým klientům možnost investovat do aktiva prověřeného tisíciletími (fondy investující do zlata, investiční zlato). Jde o aktivum, které nelze libovolně vyrobit ani znásobit na účtech. Jde o jediné, historií prověřené peníze, jejichž nabídku neurčují centrální bankéři, ale omezená zásoba zlata na Zemi. Zlatý kov je věčný a skladný. Nekoroduje ani se neopotřebovává. Jedná se o dlouhodobou investici, která by neměla chybět v portfoliu každého, kdo vnímá rizika dnešní doby, stejně jako svou povinnost uchovat majetek pro další generace. Staré židovské pravidlo říká, že třetina peněz by měla být uložena v akciích, třetina v nemovitostech a třetina ve zlatě. I my, profesionální investoři v Kiwi finance, uznáváme, že starodávné a historií plnou zvratů prověřené poučky není radno zcela opomíjet.

Zjistit více

Nemovitosti

Nemovitosti Investice do nemovitostí jsou považovány za vhodnou investici do aktiv během období s nízkými úrokovými sazbami a to z důvodu stability. Nízké úrokové sazby, stálé zvyšování ceny nájemného a silný příliv nového kapitálu tlačí realitní trh po celá léta směrem nahoru. Ceny nemovitostí tedy dlouhodobě rostou. Tento trend se netýká pouze rezidenčních nemovitostí, ale také komerčních nemovitostí. Přes všechny pochybnosti a varování ohledně investiční bubliny zatím neexistuje žádný náznak zpomalení konkrétního rozmachu, protože všechny klíčové faktory zůstávají pozitivní. Otevřené nemovitostní fondy patří dlouhodobě mezi ziskové investice. Přestože trh s nemovitostmi stále roste a zisky z jednotlivých investic do nemovitostí zůstávají vysoké, velká aktiva fondu a nadprůměrná likvidita nemovitostních fondů snižují celkovou návratnost. Nicméně investoři s nimi dokázali za posledních pět let dosáhnout průměrně 3,1% roční návratnosti. Na rozdíl od například vládních dluhopisů jsou nemovitostní fondy stále lukrativní investicí.

Zjistit více

Pravidelné investování

Pravidelné investování je systém nákupu investičních nástrojů v pravidelném intervalu za fixní objem finančních prostředků po delší dobu (5 a více let). Systém pracuje s přirozenou volatilitou (kolísáním) kapitálových trhů, kterou využívá ve vlastní prospěch. Investor se nesnaží časovat trh (tzn. najít vhodné okamžiky k nákupu podílových listů nebo jiných cenných papírů) a kupuje za ty ceny, které jsou v daném okamžiku na trhu. Když jsou ceny nízké, nakupuje investor automaticky více podílových listů nebo jiných cenných papírů. Když jsou ceny vysoké, nakupuje naopak méně podílů. Nákupní cena se tak v průběhu času průměruje, čímž se snižuje riziko nákupu v nevhodný okamžik (tj. když jsou ceny vysoko). Pravidelná investice dokáže v průběhu času vyhladit výkyvy cen způsobené přirozenou kolísavostí kapitálových trhů a umožňuje investorovi „poskládat“ portfolio za aritmetický průměr tržních cen. Nemusí tak řešit, za kolik v danou chvíli cenné papíry nakoupí. Pravidelné investování může sloužit jak k budování finanční rezervy do budoucna, tak jako nástroj pro snížení investičního rizika. Pravidelně lze investovat například do podílových fondů, které mohou nabídnout zajímavé a stabilní výnosy v delším období s nižším rizikem kolísání hodnoty investice. A není nutné investovat závratné částky – stačí již 500 korun měsíčně.

Zjistit více

Nejdůležitější trhy pro investora

Existují různé finanční trhy, podle typů finančních
transakcí, které na nich probíhají.

Peněžní trhy

Peněžní trh je složka finančního trhu, kde aktiva představují krátkodobé půjčky (s dobou splatnosti rok a méně). Obchodování na peněžních trzích zahrnuje státní úvěry, obchodní směnky, tzv. (bankéřské) akceptační úvěry, depozitní certifikáty, federální fondy a krátkodobé hypotéky a jiné aktivy ručené směnky.

Kapitálové trhy

Kapitálový trh je místo, kde dochází ke směně střednědobého a dlouhodobého kapitálu prostřednictvím různých forem cenných papírů a jejich derivátů. Je jedním z druhů finančního trhu. Emitenti, tedy státní a veřejné instituce, finanční instituce a podniky, vydávají cenné papíry a nabízejí je k prodeji na burze.

Devizové trhy

Devizový trh je trh, na kterém se obchoduje s bezhotovostní formou cizích peněz. To znamená, že peníze mají podobu pouze vkladů na účtech v cizích měnách. Naproti tomu valutový trh je trh, na kterém se obchoduje s cizími penězi, ale už v hotovostní formě.

Komoditní trhy

Komoditní trhy umožňují nákup a prodej komodit, i před jejich skutečnou výrobou nebo vypěstováním. V současnosti se komodity obchodují prostřednictvím komoditních burz.

Nejlepší investice graf
Kontaktujte nás
Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.